SOIL ANALYSISpH   (σε Η2Ο)

pH   (σε KCl)

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  (% w/w)

ΟΛΙΚΟ CaCO3  (% w/w)

ΕΝΕΡΓΑ CaCO3  (% w/w)

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άμμος % w/w, ιλύς % w/w, άργιλος % w/w)

ΕΙΔΙΚΗ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  (mS/cm)